ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ಹೊಸಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.